Cookies di prima parte:

  • cookie di sessione Joomla! (gestione del CMS)
  • zhongFramework400InvertFilterSupport (personalizzazione template)
  • zhongFramework400FixedMetaViewportSupport (personalizzazione template)
  • zhongFramework400FontSize (personalizzazione template)

Cookies di terze parti: nessuno